DALAHORSE B

DALAHORSE B

PRODUCT INFORMATION(3 Size)

Size: 9 X 25 X 23cm(L) I 8 X 21 X 19cm(M)

         6 X 15 X 15cm(S)

Weight: 160g(L) I 105g(M) I 55g(S)

 

PACKING INFORMATION(3 Size)

Pcs/Ctn: 40pcs/carton(L) I 84pcs/carton(M)

               144pcs/carton(S)

Inn/Ctn:  10inner/carton(L) I 21inner/carton(M)

               36inner/carton(S)

Pcs/Inn: 4pcs/inner(L) I 4pcs/inner(M)

              4pcs/inner(S)

Size: 54 X 64 X 45cm(L) I 63 X 59 X 56cm(M)

        58 X 56 X 45cm(M)

Weight: 7.5kg(L) I 9.5kg(M) I 8kg(M)

CBM: 0.15552㎥(L) / 0.208152㎥(M)

          0.14616㎥(S)